Språklydvansker

Fonetiske vansker/artikulasjonsvansker: barn med fonetiske vansker har problem med å produsere/imitere korrekt språklyd.

Fonologiske vansker: barn med fonologiske vansker kan imitere de fleste lyder isolert, men kan ha vansker med å uttale lydene i ord. Disse barna kan være vanskelige å forstå, men de har ikke selv problemer med å forstå det andre sier.

Et barn med fonologiske vansker kan ha et aldersadekvat ordforråd og god setningsoppbygging, og ofte får de fleste barn med fonologiske vansker lydsystemet på plass i løpet av tidlig skolealder.

Samtidig er det noen barn med fonologiske vansker som kan utvikle lese- og skrivevansker, fordi forståelse av et språks lydsystem og evnen til å dele opp og kombinere lyder er viktig når barn skal lære å lese og skrive.

Ønsker du hjelp i forbindelse med språklydvansker hos barn?