Dysiartri og talepraksi

Dysartri er en talevanske som skyldes lammelser, svakhet eller manglende koordinering av muskulaturen vi bruker når vi snakker.

Taleapraksi er en annen form for talevanske og kjennetegnes av artikulatorisk strev, vansker med å starte ytringer, språklydsfeil, redusert talehastighet, lite smidige overganger mellom lyder, stavelser og ord, avvikende prosodi og motorisk perseverasjon. Talemuskulaturen hos en person som har taleapraksi er ikke svekket. Det er evnen til å bruke denne muskulaturen til viljestyrt artikulasjon av ord og setninger som er skadet.

Taleapraksi opptrer oftest sammen med afasi.

Ønsker du hjelp i forbindelse med Dysartri og talepraksi?